ទីផ្សារអាហ្រ្វិកខាងលិច

នេះគឺជាផលិតផលឈានមុខគេរបស់យើងសម្រាប់ទីផ្សារអាហ្វ្រិកខាងលិច។ សាច់អាហារថ្ងៃត្រង់សាច់មាន់កំប៉ុង។198g*24 340g*24

១
២

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២